Lateralni kanal Kneževi Vinogradi – Zmajevac

sokol_vinkovci_lateralni_kanal_11
sokol_vinkovci_lateralni_kanal
sokol_vinkovci_lateralni_kanal_14
sokol_vinkovci_lateralni_kanal_13
sokol_vinkovci_lateralni_kanal_12
sokol_vinkovci_lateralni_kanal_6
sokol_vinkovci_lateralni_kanal_7
sokol_vinkovci_lateralni_kanal_8
sokol_vinkovci_lateralni_kanal_9
sokol_vinkovci_lateralni_kanal_10
sokol_vinkovci_lateralni_kanal_5
sokol_vinkovci_lateralni_kanal_4
sokol_vinkovci_lateralni_kanal_31
sokol_vinkovci_lateralni_kanal_2
sokol_vinkovci_lateralni_kanal_1

Sokol d.o.o. od 08. mjeseca 2013. godine, radi na izgradnji lateralnog kanala Kneževi Vinogradi – Zmajevac. Lateralni kanal je duljine oko 12,3 kilometra. Funkcija kanala je dvonamjenska navodnjavanje poljoprivrednih površina u sušnim periodima, otpuštanjem vode iz zmajevačkog Dunavca u lateralni kanal, odnosno odvodnja u Dunav viška bujičnih voda koje dolaze u lateralni kanal sa baranjske planine. Na samom početku lateralnog kanala predviđena je reverzibilna crpna stanica Zmajevac koja se nalazi uz nožicu glavnoga obrambenog dunavskog nasipa Zmajevac – Kopačevo sa zahvatom vode iz zmajevskog Dunavca. Osnovne međusobno povezane cjeline od kojih se sastoji sam objekt crpne stanice su armirano betonska konstrukcija ulazne građevine, armirano betonska konstrukcija centralnog dijela crpne stanice, armirano betonska konstrukcija tlačnog kanala, armirano betonska konstrukcija izljevno uljevne građevine, te prateća strojarsko hidrotehnička oprema.