Unikom

18
28
39
49
57
65

Poduzeće za komunalno gospodarstvo u pretežitom vlasništvu Grada Osijeka ima osnovnu zadaću brinuti se o čistoći, urednosti i ljepoti gradskih ulica, parkova i drugih javnih i zelenih površina. Unikom tu svoju prioritetnu zadaću obavlja pružanjem kvalitetne usluge građanima Grada Osijeka, te Gradu kao uređenoj urbanoj sredini. Poslovna usmjerenost UNIKOM – a je korištenje moderne tehnologije u poslovima postupanja s otpadom, poslovima održavanja zelenh površina i drugih javnih površina u Gradu Osijeku, poslovima primarne reciklaže, čime se znatno olakšava posao zaposlenima, a istodobno povećava kvaliteta usluge. Dugoročna poslovna orijentacija UNIKOM-a je uspostava poslovne organizacije s ciljem kako biti što bolji, a koja će istovremeno omogućavati pružanje kvalitetnih komunalnih usluga svakom našem korisniku. Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo u pretežitom vlasništvu Grada Osijeka ima osnovnu zadaću brinuti se o čistoći, urednosti i ljepoti gradskih ulica, parkova i drugih javnih i zelenih površina.

Klijent:
Unikom